Winkelwagen Geen producten

Download algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden bevat 10 artikelen.
 
1. Enkelvoud, meervoud, aanhef.
De definitie van woorden bij deze Algemene Voorwaarden in enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm daarvan en vice versa. Indien met betrekking tot personen of partijen een geslacht wordt aangeduid, heeft die aanduiding ook betrekking op ieder ander geslacht. Verwijzing naar personen omvatten tevens rechtspersonen. Aanhef en nummering van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden. ---
 
2. Definities en identiteit.
Verklaring van afkortingen of begrippen: ---
# MT = MaîtreTricot.com®™© = de rechtspersoon Entreprise le Maître, h.o.d.n. MaîtreTricot.com / MeesterBreier.nl / MeesterBreier.be / MasterKnitwear.co.uk / MeisterStrickWaren.de / MeisterStrickWaren.lu / MaitreTricot.fr, die artikelen aanbiedt aan de Klant. ---
# Identiteit MT; Entreprise le Maître, Groenendaal 16, 9722 CR Groningen, tel; +31-6-34759215, inet; www.maitretricot.com, email;  info@maitretricot.com, kvknr; 63014718, btwnr;  NL116924330B01, IBANnr; NL63ABNA0591590689, BICcode; ABNANL2A. ---
# dK = de Klant = elke persoon die ieder aanbod van  MaîtreTricot.com heeft aanvaard. ---
# AVMT = Algemene Voorwaarden MaîtreTricot.com. ---
# dO = de Overeenkomst = verkoop en/of aankoop alsmede bestellingen die tot voorstaande moeten leiden, van artikelen en/of diensten welke door MT en dK, al dan niet op afstand, gerealiseerd. ---
# dZ = de Zaak = de bestelde artikelen en/of diensten. ---
# werkdag = een (week)dag vallend op, of tussen, maandag tot en met vrijdag. Feestdagen zijn daarvan uitgesloten. ---
 
3. Aanvaarding AVMT.
De Klant verklaart met de door hem, of uit zijn naam, gesloten O met MT deze AVMT volledig en onherroepelijk te hebben aanvaard. Indien van het gestelde in de AVMT, danwel van tussen partijen gesloten O wordt afgeweken, dienen deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk alsmede over en weer voor accoord te zijn vastgelegd waarbij email hiertoe eveneens als schriftelijk wordt verstaan. Indien ook dK naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn deze voorwaarden van dK expliciet niet van toepassing. Voor (de gevolgen van) drukfouten aanvaard MT geen aansprakelijkheid. Gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde artikel en doelen als richtlijn. dK heeft de mogelijkheid om voorafgaand aan de O van de AVMT kennis te nemen en langs elektronische weg uit te printen danwel op te slaan. Toezending c.q. uitreiking gebeurt eenmalig kosteloos indien dK hiertoe verzoekt. ---
 
4. Totstandkoming Overeenkomst / eigendomsvoorbehoud.
4.1.
De Overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt direct tot stand zodra MT een bestelling of opdracht van dK heeft ontvangen. ---
4.2.
De door MT geleverde Zaak is behept met eigendomsvoorbehoud. De geleverde Zaak blijft uitdrukkelijk eigendom van MT totdat dK volledig aan zijn verschuldigde betalingsverplichting heeft voldaan, ongeacht de artikelen al dan niet reeds in bezit zijn van dK. ---
4.3.
Alle aanbiedingen van MT, in welke vorm dan ook, zijn voor MT vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden. Indien er sprake is van druk-, type-, zet- en/of software(instellings)fouten heeft MT het recht dO te ontbinden, mits dZ nog niet is verzonden. ---
4.4.
Indien een vrijblijvende aanbieding van MT wordt aanvaard, heeft MT het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. ---
4.5
dZ zulks door MT aangeboden behelst en bestemt enkel persoonlijk gebruik, wat door dK bij het aangaan van dO wordt geaccepteerd. ---
 
5. Prijzen / betaling / stornering.
5.1.
Alle prijzen zijn, zolang niet expliciet anders vermeld, in Euro’s, inclusief btw. De vermelde prijs is steeds een richtprijs. MT behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren, ook bij nog niet afgeronde O’n, waarbij dK bij afwijking daarvan als zijnde prijsverhoging, gelegenheid heeft tot kosteloze annulering van dO. ---
5.2.
Prijzen van verzenden wordt vermeldt onder 6.4 en 6.5. ---
5.3.
Het verschuldigde bedrag dient vooruit betaald te worden op een door MT ter beschikking gestelde betalingswijze, middels een door MT verzochte valuta. ---
5.4.
In geval van eventuele stornering van gelden streeft MT er naar dit ten spoedigste gedaan te hebben, echter is de toegestane termijn daarvoor veertien (14) aaneengesloten kalenderdagen direct aansluitend op ontvangst van de geretourneerde artikelen. ---
5.5.
Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt u hier bekijken: http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden.

6. Uitvoering en verwerking van bestellingen.
6.1.
Alle goederen zijn doorgaans op voorraad en worden dezelfde werkdag als door dK besteld, uitgevoerd (verzonden), mits de betaling daaromtrent door MT ontvangen is vóór 17:00 uur die dag. Besteld dK op een ándere dag als een werkdag (bijvoorbeeld zaterdag, zondag of feestdag), wordt die bestelling uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag volgend op die andere dag. Indien een artikel niet op voorraad is krijgt dK daarvan bericht en houdt MT de bestelling aan om zo spoedig als mogelijk tot nalevering over te gaan. Indien nalevering uiteindelijk niet mogelijk is wordt dK bericht en komt de bestelling te vervallen met volledige stornering van betaalde gelden. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid. Mocht MT op werkdagen hiertoe verhinderd zijn, wordt dit op diens homepage in de kleur rood vermeld. ---
6.2.
Indien dK een bestelling plaatst wordt die pas dán door MT in verdere behandeling genomen en verwerkt zodra de betaling daarvan door MT daadwerkelijk ontvangen is. ---
6.3.
Aflevertermijnen binnen NL zijn doorgaans een (1) werkdag. Indien dK op vrijdags besteld, is het mogelijk dat dinsdags daarop als eerste afleverdag geldt. Voor zendingen met een afleveradres naar de Waddeneilanden, of buiten NL maar binnen EU, geldt een  aflevertermijn van enkele dagen. Aflevertermijn buiten de EU gaat in overleg. ---
6.4.
Verzending van MT naar dK is gratis mits afleverbaar binnen Europa. ---
6.5.
Verzending van MT naar dK buiten de landen als onder 6.4 behelst extra kosten en wordt nader opgegeven tijdens het bestelproces. ---
6.6.
De Klant ontvangt van MT een verzendbericht en, indien beschikbaar, daarin een track en trace code. ---
6.7.
MT heeft immer het recht om dO in delen te leveren. In zulks geval zijn eventuele verzendkosten van naleveringen van de in een (1) order gedane aankopen voor rekening van MT. MT mag echter ook, indien dO uit meerdere artikelen bestaat, de verzending vertragen totdat alle artikelen in een (1) verzending geleverd kunnen worden. ---
6.8.
Indien artikelen niet op voorraad zijn of niet meer leverbaar, heeft dK geen recht op schadevergoeding. ---
6.9.
Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen binden MT enkel indien deze afspraken en/of toezeggingen via email en/of schriftelijk, door MT zijn bevestigd. ---
 
7. Annuleren / bedenktijd / ruilen / garantie / klachten.
7.1.
Vóórdat dK zijn order ontvangt, kan hij dO annuleren. Hij dient hiertoe via info@maitretricot.com een annuleringsmelding te zenden met daarin ten minste de naam op wie de aankoop staat, de datum van de aankoop en het ordernummer van de aankoop. Stornering gebeurt conform artikel 5.4. Annuleert dK nadat MT de order reeds heeft verzonden, kan dK annuleren conform 7.2. In geval er sprake is van een artikel wat specifiek op uw wensen is geproduceerd heeft u geen annuleringsmogelijkheid en is de aankoop, direct bij het orderen al, definitief. ---
7.2.
Zodra dK dZ heeft ontvangen, heeft dK bedenktijd of hij wel of niet dZ wenst te behouden. Deze bedenktijd gaat in daags direct volgend op de ontvangst van dZ door dK en duurt veertien (14) aaneengesloten kalenderdagen. In geval van bedenking, waarbij dK dus dO alsnog wil annuleren, kan deze volstaan door dZ binnen die veertien (14) dagen aan MT, op eigen kosten en op eigen risico, te retourneren. Echter verzocht wordt in zulks geval deze bedenking éérst via info@maitretricot.com aan te melden met daarin ten minste de naam op wie de aankoop staat, de datum van de aankoop en het ordernummer. Geadviseerd wordt de factuur van betreffende zending bij de retourzending in te sluiten. dK dient er voor te zorgen een verzendbewijs, welke afgegeven door de verzender, daarvan te behouden als aantoonbaar document ter retournering. Retourzending dient te geschieden liefst in originele verpakking echter verplicht op een wijze waardoor transportschade niet verwachtbaar is. Stornering gebeurt nadat dZ in ongeschonden staat MT heeft bereikt, conform artikel 5.4. Indien de bedenktijd verloopt zonder retourzending, is de aankoop definitief geworden. In geval er sprake is van een artikel wat specifiek op dK’s wensen is geproduceerd heeft dK geen bedenktijd en is de aankoop, direct bij het orderen al, definitief. ---
7.3.
Zodra dK dZ heeft ontvangen, heeft dK bedenktijd of hij wel of niet dZ wenst te ruilen. Deze bedenktijd gaat in daags direct volgend op de ontvangst van dZ door dK en duurt veertien (14) aaneengesloten kalenderdagen. In geval van bedenking, waarbij dK dus dZ wil ruilen, kan deze volstaan door dZ binnen die veertien (14) dagen aan MT, op eigen kosten en op eigen risico, te retourneren. Echter verzocht wordt in zulks geval deze ruiling éérst via info@maitretricot.com aan te melden met daarin ten minste de naam op wie de aankoop staat, de datum van de aankoop en het ordernummer van de aankoop, alsmede waartegen men wenst te ruilen. Geadviseerd wordt de factuur van betreffende zending bij de retourzending in te sluiten met daarop genoteerd waartegen men wenst te ruilen. dK dient er voor te zorgen een verzendbewijs, welke afgegeven door de verzender, daarvan te behouden als aantoonbaar document ter retournering. Retourzending dient te geschieden liefst in originele verpakking echter verplicht op een wijze waardoor transportschade niet verwachtbaar is. Verzending van het nieuwe artikel gebeurt nadat het initiele artikel in ongeschonden staat MT heeft bereikt. Indien de bedenktijd verloopt zonder retourzending, is de aankoop definitief geworden. In geval er sprake is van een artikel wat specifiek op dK’s wensen is geproduceerd heeft dK geen ruilmogelijkheid en is de aankoop, direct bij het orderen al, definitief. ---
7.4.
dK heeft garantie. Dit hanteert MT middels de omschrijving van Thuiswinkel Waarborg. Die omschrijft: “Een product moet die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn. Kortom: doen wat de koper er redelijkerwijs van mag verwachten. Dat betekent dat een product bij normaal gebruik tijdens de verwachte levensduur geen gebreken mag vertonen. Blijkt een product niet aan deze verwachtingen te voldoen - met andere woorden: vertoont het een mankement - dan dient de leverancier dit in beginsel kosteloos te herstellen, of als dat niet mogelijk is, een vervangend, vergelijkbaar product te leveren. Of als dat niet mogelijk is: de overeenkomst te ontbinden. Als het product al langere tijd zonder problemen is gebruikt dan hoeft de leverancier niet het gehele aankoopbedrag te vergoeden. Bij reparatie geldt dat de leverancier kosten mag berekenen als na langere tijd gebruik de levensduur van het product door de reparatie verlengd wordt. Deze wettelijke regels gelden altijd en staan los van een andere gegeven garantie, zoals fabrieksgarantie. Deze wettelijke garantie mag u ook niet beperken. Als het product niet normaal gebruikt is of als er sprake is van normale slijtage dan geldt bovenstaande niet.”.  Tevens is er sprake van fabrieksgarantie. Ook dit wordt door MT gehanteerd conform de omschrijving van Thuiswinkel Waarborg. Die omschrijft: “Fabrieksgarantie is een extra garantie die door de fabrikant wordt aangeboden en staat dus los van de eerder vermelde wettelijke garantie. De wettelijke regels mag de leverancier niet beperken. Fabrieksgarantie is dus een extraatje voor de consument, deze garantie kan de consument direct bij de fabrikant claimen. Als de fabrieksgarantie voorbij is dan kan de leverancier niet zonder meer aan de consument laten weten dat er geen garantie meer is, omdat de consument dan wellicht nog wettelijke rechten heeft.”.
In geval van beroep op garantie, dient dK dit beroep éérst via info@maitretricot.com aan te melden met daarin ten minste de naam op wie de aankoop staat, de datum van de aankoop en het ordernummer van de aankoop, alsmede een volledige omschrijving van de klacht, eventueel aangevuld met foto’s. MT zal aansluitend met dK vervolgstappen bespreken voor dat specifieke geval. ---
7.5.
dZ mag in het geval van bekrachtiging van de rechten als gemeld in 7.1 en/of 7.2 en/of 7.3 niet zijn gedragen (anders dan kortstondig “passen”) en/of gebruikt en/of beschadigd en/of van verzegeling en/of labels zijn ontdaan (lees: verzegeling en/of labels mogen onder geen enkele voorwaarde van dZ verwijderd worden voordat dK beslist heeft of hij dZ definitief behoudt, ook niet om te “passen”). Indien blijkt dat aan 7.5 geheel of gedeeltelijk niet is voldaan is de aankoop daarmee definitief geworden. ---
7.6
In geval van klachten kan dK zich wenden tot MT via het emailadres: info@maitretricot.com. dK dient daarin zijn personalia bekend te maken alsmede de order waarop de klacht betrekking heeft, met daarbij een gespecificeerde omschrijving van diens klacht. MT adviseert om tegelijk een (redelijk en billijk) voorstel tot oplossing in te sluiten. Indien dK en MT niet tot een, naar beiden tevreden, oplossing komen kan dK zich desnoods wenden tot het Online Dispute Resolution (ODR), vindbaar via www.ec.europa.eu. Dit is een officieel, extern en onafhankelijk orgaan wat benaderd kan worden voordat een rechtsgang wordt ingezet en volledig digitaal wordt afgehandeld. ---
 
8. Onderhoudsinstructies.
8.1.
MT adviseert om voor onderhoud (o.a., maar niet enkel, wassen) van gebreide artikelen dit altijd te laten doen door daarvoor ingerichte gespecialiseerde bedrijven. ---
8.2.
Indien dK zelfstandig onderhoud wenst te plegen aan door MT geleverde gebreide artikelen verwijst MT met nadruk op 8.1. Gaat de klant toch over tot zelfstandig onderhoud, dient deze de aandachtspunten welke vermeldt via www.maitretricot.com, F.A.Q.’s, onderste blok getiteld: “Wasvoorschriften” in acht te nemen. ---
 
9. Veiligheid & Privacy.
9.1.
MT dient zich te houden aan de veiligheid en privacy van dK conform bestaande wet- en regelgeving. MT zal dan ook gegevens van dK niet anders gebruiken dan voor het accepteren en afhandelen alsook digitaal opslaan van diens order. ---
9.2.
MT is een bij het merkenbureau gedeponeerd en geregistreerd merk welke tevens copyright behelsd. Niets van de websites van MT en/of de AVMT mag door derden, zonder expliciete schriftelijke en door MT ondertekende, toestemming worden aangewend, voor welk doel dan ook, op welke wijze dan ook. Alle rechten voorbehouden aan MT. ---
9.3.
Bij elk bezoek door dK aan sites van MT plaatst MT cookies op diens computer teneinde de website volledig te kunnen laten functioneren. MT is verplicht dit bij dK’s bezoek te melden, wat zij dan ook doet. dK kan er dan voor kiezen dit wel of niet toe te staan. Omschrijving van een cookie is conform de consumentenbond: “Een cookie (ook wel een HTTP cookie genoemd) is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.”. ---
 
10. Deelbaarheid, strekking en interpretatie, toepasselijk recht.
Indien bepalingen of artikelen van dO en/of de AVMT niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal deze voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen omtrent de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling. Indien tussen dK en MT een dispuut ontstaat wat ogenschijnlijk niet concreet in deze AVMT is beschreven, blijft de geest van deze AVMT van kracht en dient daarnaar gehandeld te worden. Indien dO en/of AVMT in een andere taal ter beschikking wordt gesteld is bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie de Nederlandse tekst daarvan bepalend. Ongeacht het geval van grensoverschrijdend uitleveren van artikelen is dO onderworpen aan enkel Nederlands recht. De, in een geschil, in het ongelijk gestelde partij is aansprakelijk voor alle gerechtelijke danwel buitengerechtelijke alsmede alle andere kosten welke verband houden met de procedure en zal deze voor zijn rekening nemen. Voor gerechtelijke afwikkelingen wordt expliciet, en enkel, gekozen voor de Rechtbank te Groningen, Nederland. ---
 
Opmaak: mei16. ---
Einde AVMT. ---| Meer

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW Powered by CCV Shop webwinkel software
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten en websitegebruik te vergemakkelijken. We slaan geen persoonlijke gegevens op anders dan uw bestelgegevens t.b.v. verwerking daarvan.